Obchodní podmínky

Právní vztahy mezi společností Fenix Energy s.r.o. (dále jen "prodávající") a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen "OZ"). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou dostupné na webových stránkách www.fenergy.cz
Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. 

 

I. Zveřejnění cen


1. Standardní sortiment zboží, nabízený prodávajícím, je včetně základních technických informací a doporučených prodejních cen k dispozici na webových stránkach: www.fenergy.cz.


II. Platnost cen


1. Ceny nezahrnují dopravu k zákazníkovi.
2. Ceny atypových výrobků, neuvedených v ceníku prodávajícího, jsou sjednávány individuálně. 
3. U objednávek, u kterých mezi datem přijetí a datem plánované expedice vstoupí v platnost nový ceník, je garantována platnost cen v době přijetí objednávky.


 
III. Objednávání zboží


1. Ceník prodávajícího je návrhem kupní smlouvy (nabídkou). Objednávka kupujícího se považuje za akceptaci nabídky, přičemž jakákoliv změna byť nepodstatných náležitostí návrhu smlouvy podléhá dodatečnému schválení prodávajícím. Totéž platí o e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Týká-li se e-mail včetně jeho případných příloh, jednání o smlouvě, kupující bere na vědomí, že ve společnosti Fenix Energy s.r.o. podléhá uzavírání veškerých smluv interním pravidlům, přičemž důvodné očekávání uzavření smlouvy je možné vždy až po konečném schválení příslušné smlouvy společností Fenix Energy s.r.o.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ustanovením § 1740 odstavec 3 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vylučuje. 
2. Kupující je povinen vystavit prodávajícímu písemnou objednávku, na které bude uvedeno zejména: 
3. a) identifikační údaje – jméno a příjmení kupujícího, fakturační adresa, u právnických osob celý název, IČ, u plátců DPH DIČ b) datum vystavení objednávky 
4. c) způsob odběru zboží – osobní odběr, žádost o zajištění přepravy veřejnou přepravní službou 
5. d) při žádosti o zajištění přepravy veřejnou přepravní službou úplnou adresu, kam má být zboží doručeno, jméno a příjmení odpovědné osoby, která zajistí převzetí zásilky a v případě dobírky její úhradu, telefonní a e-mailový kontakt na tuto osobu 
6. e) preferovaný způsob platby 
7. f) jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a požadované množství – za jednoznačnou identifikaci se považuje například uvedení objednacího čísla, uvedeného u zboží v ceníku dodavatele 
8. g) konkrétní termín doručení, je-li kupujícím požadován 
9. Objednávku zašle kupující prodávajícímu poštou, faxem nebo e-mailem na kontaktní adresu: info@fenergy.cz
10. Příjem objednávky není kupujícímu potvrzován, tento je vyrozuměn pouze výzvou k odběru. Kontaktován je v případě, neobsahuje-li objednávka požadované technické a obchodní údaje. Za datum přijetí objednávky je pak považováno datum, kdy byly doplněny nebo upřesněny požadované údaje. 
11. Zaslaná a přijatá objednávka je závazná a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího. 
12. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky. 
13. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
14. Prodávající má taktéž právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje nesplnitelný požadavek (tzv. nemožné plnění). V tomto případě je kupující vyrozuměn o nemožnosti plnění. 


 
IV. Expedice zboží


1. Běžná dodací lhůta činí 14 dnů od obdržení objednávky. Na základě přání kupujícího může prodávající zajistit dopravu veřejnými přepravními službami.
2. U objednávek v hodnotě do 15.000,- Kč je přeprava hrazena kupujícím. U objednávek s hodnotou nad 15.000,- Kč hradí přepravu po celém území ČR prodávající. Toto pravidlo se nevztahuje na nadrozměrné zboží.
3. Pro poskytnutí bezplatné přepravy je rozhodující celková hodnota zásilky, přepravované na jedno místo, a to v ceně včetně DPH účtované kupujícímu. V případě nároku na bezplatnou přepravu provádí výběr přepravce prodávající, s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. 
4. Převzetím zboží od prodávajícího přejímá kupující odpovědnost za vady předmětu koupě – viz. Reklamační řád, zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího: www.fenergy.cz. V případě expedování zboží prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího již v okamžiku, kdy prodávající předá zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení kupujícím. 
5. Kupující je povinen přijmout objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě odmítnutí z jiných důvodů, než jsou uvedeny v Reklamačním řádu, má prodávající právo vyžadovat úhradu nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží, u atypových výrobků také hodnotu zboží až do výše 100% účtované ceny. 
 
 
V. Platba za zboží


1. Platba se provádí kartou prostřednictvím platební brány, převodem před odesláním zboží nebo při osobním odběru na prodejně kartou nebo hotově.  
2. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit předem zálohovou fakturu až do výše 100% hodnoty výrobků. 
3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. 
4. Při smluvních pravidelných odběrech je možnost sjednat individuálních obchodní podmínky (množstevní slevy, dodací podmínky, způsob platby, podmínky pro bezplatnou přepravu). 
5. Je-li sjednána platba na základě faktury vystavené prodávajícím, vystavuje se faktura v den expedice zboží. Běžná splatnost faktury je 14 dnů. 
6. V případě prodlení se splatností faktury souhlasí kupující se smluvní pokutou ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 
7. U objednávek prostřednictvím internetového obchodu (bod VI.) může kupující zvolit elektronický způsob bezhotovostní platby (online). První variantou je využití platební karty, kdy při dokončení objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.. Platební brána využívá 3D Secure prostředí a šifrovaného přenosu informací, čímž je garantována maximální možná míra zabezpečení. Pro uskutečnění platby musí platební karta umožňovat platby na internetu (v případě pochybností se informujte u své banky) a je nezbytné znát šestnáctimístné číslo karty, datum expirace a CVC/CVV kód (tyto údaje jsou na platební kartě). 
Druhou variantou je využití služby e-Platba, která kupujícího přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Zde prostřednictvím internet bankingu provede platbu. Převody plateb jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Volbou služby e-Platba a odesláním objednávky dává kupující (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) souhlas prodávajícímu se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
Při využití elektronického způsobu bezhotovostní platby prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
VI. Objednávky prostřednictvím Internetového obchodu


1. Objednávka vystavená prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se považuje za písemnou objednávku a řídí se ustanoveními dle bodu III. Objednávání zboží. Navíc je kupujícímu na e-mail adresu uvedenou při registraci/objednání zaslána automatická rekapitulace objednávky, která je současným potvrzením o zaevidováním do systému.
2. Běžná dodací lhůta zpravidla činí 1-2 pracovní dny od obdržení objednávky. Tato zkrácená dodací lhůta není závazná a při jejím překročení prodávající v žádném případě nenese odpovědnost ve vztahu k žádné třetí straně ohledně ušlého zisku, ztráty obchodní příležitosti, poškození dobrého jména nebo zvýšení nákladů, ani ohledně jakýchkoliv nepřímých zvláštních, trestních nebo následných škod bez ohledu na to, jak vznikly. 
3. Kupující má právo podle § 1829, odst. 1, zákona. č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (počítáno ode dne převzetí). Zboží v původním obalu je povinen v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) na své náklady doručit zpět prodávajícímu. 
4. Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje kompletnost zboží a nejpozději do 30 dnů vrátí kupujícímu dle jeho výběru zpět kupní cenu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. V případě, že je kupujícím spotřebitel, činí tato doba 14 dní. 
5. Nárok na 14 denní lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy nevzniká v případě osobního odběru zboží kupujícím na provozovně prodávajícího a u výrobků, které byly upraveny nebo vyrobeny dle individuálních požadavků zákazníka.
6. Podmínky platné pro objednávky uskutečněného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, se nevztahují na obchodní případy vzniklé na základě individuálních obchodních podmínek. 

 
VII. Zahraniční objednávky


1. U objednávek s místem určení zboží mimo území ČR, nebo požadavkem na odpočet DPH z důvodu vývozu zboží mimo území ČR jde o export zboží, na který se nevztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky ani Reklamační řád.
 
 
VIII. Výhrada vlastnictví


1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny za zboží a všech splatných pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu. 
2. Kupující je povinen do zaplacení kupní ceny za zboží o něj pečovat, chránit jej před poškozením nebo odcizením. 

 
IX. Ukončení kupní smlouvy /dále i jen KS/


1. Prodávající je oprávněn odstoupit od KS v případě, že: 
2. a) kupující je v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, nebo jestliže úvěrová pojišťovna odmítne poskytnout dostatečný pojistný limit pro pojištění pohledávek vůči kupujícímu; 
3. b) na kupujícího bylo zahájeno insolvenční řízení; 
4. c) kupující porušil KS a přes výzvu prodávajícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 dní od výzvy. 
5. Kupující je oprávněn odstoupit od KS v případě, že: 
6. a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více jak 40 dní; 
7. b) na prodávajícího byl prohlášen konkurs; 
8. c) prodávající porušil KS a přes písemnou výzvu kupujícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 pracovních dní od výzvy. 
9. V případě odstoupení od KS ze strany kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny zboží. 
10. V případě odstoupení od KS ze strany prodávajícího, má kupující právo na náhradu prokázaných více nákladů, které mu vzniknou v důsledku odstoupení, maximálně do výše 30 % z hodnoty zboží, které bylo předmětem ukončené KS.

Adresa pro vrácení zboží:

Fenix Energy s.r.o.

Račiněveská 2444, 19016  Praha 9 - Újezd nad Lesy

 
X. Odpovědnost a vyšší moc


1. Prodávající má nárok na náhradu škody, která vznikla porušením KS, v plném rozsahu a to i vedle nároku na sjednanou smluvní pokutu. Smluvní strana, která porušila povinnost vyplývající z KS, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, avšak maximálně do výše hodnoty zboží. 
2. Smluvní strana není odpovědná za vzniklou škodu, jestliže prokáže, že nesplnění povinnosti vzniklo následkem nepředvídaných a neodvratných okolností mimořádné povahy, které nebylo možné v čase uzavření KS předpokládat, a kterým se nedalo zabránit, vyhnout ani překonat (také jen jako „vyšší moc“). Za vyšší moc se považuje zejména: válka, vyhlášená i nevyhlášená, občanské vojny, vzpoury a revoluce, pirátskéčiny a sabotáže, přírodní katastrofy, exploze, požáry, zničení strojů, výrobních a jiných zařízení, bojkoty, stávky a embarga každého druhu, obsazení závodů a jejich poboček, které nastalo v podniku prodávajícího, výrobce, resp. jeho subdodavatelů, zásahy úřadů státu. Okolnosti tzv. vyšší moci lze prokázat např. potvrzením obchodní komory. 
3. Smluvní strana, u které vznikly okolnosti vyšší moci, je povinna tuto skutečnost a její následky oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu po tom, co se o ní dověděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu. Vyloučení odpovědnosti je účinné po dobu, po kterou vyšší moc, resp. její následek trvá. Jestliže vyšší moc brání prodávajícímu plnit podmínky KS, má právo přiměřeně prodloužit termín dodávky zboží. 
4. Události vyšší moci osvobozují povinnou stranu od povinnosti uhradit škodu, pokuty nebo jiné smluvně dohodnuté sankce, s výjimkou platit úroky, které dluží druhé smluvní straně, a to po dobu existence důvodu jejich placení. 
5. Jestliže vyšší moc trvá déle než 3 měsíce, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od KS, resp. její části, bez dalších nároků.